ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล

ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา
สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นางสาววรุณกาญจน์  ฐิติธรรมาภรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สังกัด: กรมการท่องเที่ยว

นายวัฒนา ธรรมศิริ

ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สังกัด: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พญ.วัชรา ริ้วไพบูรย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
สังกัด: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

ตำแหน่ง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์

ตำแหน่ง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สังกัด: สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

นางสาวศรีพิจิตต์ เติมชัยเจริญศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ประกอบการ

สังกัด: บริษัท มนุษย์กบไทย จำกัด

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

ตำแหน่ง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ)
สังกัด: กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คุณสมชาย ศักดาเวคีอิศร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสมประสงค์ โขมพัตร

ตำแหน่ง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สังกัด: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสุชาดา ยุวบูรณ์

ตำแหน่ง ประธาน บริษัท โรสกาเด้น (2511) จำกัด
สังกัด: บริษัท โรสกาเด้น (2511) จำกัด

นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สังกัด: กรมการท่องเที่ยว

นางสุนันทา สมพงษ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการวิจัย

สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสุประภา โมฬีรตานนท์

ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม
สังกัด: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นางสาวสุมิตรา มัทธุรนนท์

ตำแหน่ง อดีตนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผจญภัย

สังกัด: สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ผศ.สุรเชษฎ์ เชษฐมาส

ตำแหน่ง นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ
สังกัด: สมาคมอุทยานแห่งชาติ

ดร.สุนันทา ชูตินันท์

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง

ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สังกัด: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสุเทพ เกื้อสังข์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

สังกัด: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
สังกัด: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ

สังกัด: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์

ตำแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
สังกัด: สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก

ตำแหน่ง อดีตรองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์

ตำแหน่ง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ

สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก

ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สังกัด: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ตำแหน่ง อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอุไรรัตน์ เนาถาวร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายประทีป มีศิลป์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สังกัด: กรมหม่อนไหม

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program