ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

ดร.กัลยานี ธรรมจารีย์

ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ

ตำแหน่ง อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สังกัด: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดร.จุฑา ธาราไชย

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารรัฐกิจ วิสาหกิจ
สังกัด: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สังกัด: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ตำแหน่ง อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ.รอ.ดร.ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น.

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด: สถาบันอาศรมศิลป์

ดร.ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
สังกัด: บริษัท อคาเดมิค ทราเวลพลัส

นางดวงกมล จันสุริยวงศ์

ตำแหน่ง นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
สังกัด: สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองผู้ตรวจราชการ

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รศ.ดร.ทักษิณา คุณารักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ

ตำแหน่ง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

ตำแหน่ง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว
สังกัด: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายธนัช กรองกันภัย

ตำแหน่ง อดีตรองประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวแห่งปะเทศไทยด้านวิชาการ

สังกัด: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการแพทย์
สังกัด: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายธเนศ วรศรัณย์

ตำแหน่ง ปรึกษาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สังกัด: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายนิราศ สร่างนิทร

ตำแหน่ง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด: กระทรวงศึกษาธิการ

นางเบญจ มอนโกเมอรี่

ตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สังกัด: สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ดร.เบญจวรรณ สร่างนิทร

ตำแหน่ง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พญ.ประภา วงศ์แพทย์

ตำแหน่ง กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สังกัด: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
สังกัด: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นางพรทิพย์ บุญทรง

ตำแหน่ง กรรมการวิจัย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว

สังกัด: สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สังกัด: สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสมองกลฝังตัว

สังกัด: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สังกัด: ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

สังกัด: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์

ตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ
สังกัด: สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ

นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ

ตำแหน่ง อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

สังกัด: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program