ความเป็นมา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกทั้งสร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยอีกนับแสนล้านบาท ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมากเกิดการค้าการลงทุนการจ้างงานและกระจายรายได้ กระจายการพัฒนาไปยังชุมชน ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดียิ่ง


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ    โดยกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็น 1 ในกลุ่มเรื่องการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ในการกำกับดูแลของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยมีสำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นหน่วยประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ และแนวนโยบายประชารัฐ

พันธกิจ

บริหารจัดการโครงการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัย ติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนทุนวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างถาวร บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติกรอบการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่

เป้าหมาย

ผลิตองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้นักวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหรือนักวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program