ทีมงานโครงการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมมุ่งเป้า

ผศ.อรรธิกา พังงา

ผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

คุณชวิศร์  อรรถสาสน์ (ปูน)

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

คุณศิวาภรณ์ สวัสดิชัย (พลอย)

เจ้าหน้าที่สังเคราะห์งานวิจัย

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

มือถือ 086-767-4555, 086-767-2555

คุณสุทธิศักดิ์ นิลรอด (เบิร์ด)

เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

มือถือ 086-767-4555, 086-767-2555

 

คุณศิริรัตน์  สง่างาม (เกด)

เจ้าหน้าที่สังเคราะห์งานวิจัย

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

มือถือ 086-767-4555, 086-767-2555

คุณสุพัตรา  เรืองรุก (หนิง)

ผู้เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

มือถือ 086-767-4555, 086-767-2555

คุณวันทนา  แสนเสน (ไก่)

เจ้าหน้าที่การเงิน

โทรศัพท์ 02-940-5188, 02-940-6572

มือถือ 086-767-4555, 086-767-2555

 

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program