งานวิจัยปี 2556

1-10

11-20

21-30

31-35

ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหินโดยอาศัยออนโทโลยีและเทคโนโลยีการประมวลผล

แบบขนานบนกลุ่มเมฆ

(Health Tourism Management: Case Study in Hua Hin with Ontology and Parallel and
Cloud Computing)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา จันทราพรชัย และคณะ

11

ในแผนงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยนำเสนอการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเชิงสุขภาพกรณีศึกษาอำเภอหัวหิน ด้วยออนโทโลยี การประมวลแบบขนาน และกลุ่มเมฆ แผนงานนี้เป็นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งสามด้านนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอหัวหิน แผนงานวิจัยนี้ครอบคลุมการสำรวจความต้องการผู้ใช้ ในบทบาทต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานของเทศบาล นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการ คณะผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซอฟต์แวร์สารสนเทศการท่องเที่ยวของประเทศอื่น รวมทั้งงานวิจัยด้านออนโทโลยีการท่องเที่ยวและเว็บเชิงความหมาย กลุ่มเมฆ การคำนวณแบบขนาน

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

แผนธุรกิจเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยประยุกต์ใหม่เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนามไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น
และไทย-ตะวันตก

(Business Plan for Developing Creative Added Value and Promoting Thai Modern Fusion Foods
to Support Asean Economics Community (AEC) for the Foreign Tourists: A Case Study of Thai-Halal,
Thai-Vietnamese,Thai-Chinese, Thai-Japanese and Thai-Western Foods)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และคณะ

12

แผนงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยประยุกต์ใหม่ 5 ประเภท ประกอบด้วย (1) อาหารไทย-ฮาลาล (2) ไทย-เวียดนาม (3) ไทย-จีน (4) ไทย-ญี่ปุ่น และ (5) ไทย-ตะวันตก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

ศักยภาพและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(Strategic Management and Potential of Sustainable Community Tourism Management for
Achieving ASEAN Economic Community in Thailand and Laos PDR)

โดย ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร และคณะ

13

แผนงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตาแหน่งและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจผลกระทบด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบฐานข้อมูลทางด้านแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

โดย ธกฤต เฉียบแหลม และคณะ

14

แผนงานวิจัยการถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่บูรณาการศาสตร์สาขาวิชาที่หลากหลาย มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัย ภายใต้ประเด็นการศึกษาที่ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ การจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ และแนวคิดการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหลักของการศึกษาและการต่อยอดองค์ความรู้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นสื่อสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของ “แนวคิดการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่”

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน

The Potential Development Policy of Agrotourism for ASEAN Tourists

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล และคณะ

15

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริบทการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากประเทศไทยและจากประเทศในอาเซียน (3) กาหนดและประเมินศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทย (4) ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ (5) ศึกษาบริบทและบทบาทของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว เชิงเกษตรไทยในฐานะที่เป็นกลไกในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (6) ศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ (7) เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชนของไทย (8) แนวทางในการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเปรียบเทียบกับประเทศต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ และ (9) วิเคราะห์ผลรวมของโครงการย่อยเพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแนวทาง เชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเตรียมการการเคลื่อนย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในการพัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558

(Policy Recommendations of Tourism Mobility Preparation and Students’ Competency Development
in Hotel and Tourism Program of Vocational College upon the Preparation of Curriculum towards Asian in 2015 towards Asian Economic Community in 2015)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ

16

แผนงานวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเตรียมการการเคลื่อนย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในการพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ถึงทิศทางการไหลของการเคลื่อน ย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่อาจมีผลต่อประเทศไทย ในการเปิดเสรีกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ถึงผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการเคลื่อนย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยว ในการเปิดเสรีกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ถึงปัจจัยและสาเหตุของผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ในการเคลื่อนย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยว ในการเปิดเสรีกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 4) เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์คุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลของหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้สอน เพื่อพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน และ 5) เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลการตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ และคณะ

17

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานจัดการท่องเที่ยวของเครือข่ายชุมชน นครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และเครือข่ายชุมชนโบราณเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานของเครือข่าย การวิจัยได้คัดเลือกประชาคมท่องเที่ยว 22 หมู่บ้านในจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร ที่มีศักยภาพที่ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่ วิธีศึกษาใช้การปฏิบัติงานภาคสนามหลายขั้นตอน และใช้แนวทางผสมผสาน (mixed methodology) เป็นหลัก มีการจัดทำเครื่องมือสาหรับประเมินทักษะความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กับเครือข่ายชุมชมและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ดำเนินการจัดเวทีใน 2 จังหวัดที่เป็นพื้นที่วิจัย เพื่อให้มีการสื่อสารทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับผลการวิจัยและการแสวงหามาตรการหรือแนวทางร่วมเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน

โดย ดร.นราวดี บัวขวัญ และคณะ

18

การศึกษา แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่วิจัยให้ได้มาตรฐานสากลโดยประยุกต์รูปแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย:กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต

Guidelines in Developing Sustainable Creative Walking Streets in Thailand: Case Studies of Chiangmai and Phuket Province

โดย รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และคณะ

19

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต โดยออกแบบการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยกัน และนำผลการวิจัยมาบูรณาการเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

The Development of Tourism Business for Supporting the Growth of Tourism Industry, Krabi Province

โดย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

20

การศึกษาการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการกับโครงสร้างตลาดที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปและการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากรและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่

ดาว์นโหลดผลการศึกษา

1-10

11-20

21-30

31-35

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program